Laura Belišová (rod. Štrompachová)

Podoby

Zobrazovanie ľudskej podoby prostredníctvom výtvarného umenia má svoju históriu ešte v staroveku. Téma portrétu sa vinie celými dejinami umenia. Prístup k zachyteniu človeka, ako aj  jeho chápanie a významy sa neustále menili. Od idealizácie k hodnote reálneho zobrazenia, od prezentovanej dokonalosti k zobrazovaniu nedokonalej skutočnosti. Od konkrétneho, po abstraktné. Od vysokého, po nízke. Od nedosiahnutelnosti, po širokú dostupnosť. Od hodnoty zachovania podoby, po ukradnutie duše zobrazením tela.

Recenzia výstavy / Laura Belišová (rod. Štrompachová)

Branislav Štěpánek

V kolobehu sebaoslobodzovania

Spojiť do jedného výstavného projektu tri generačne odlišné, a navyše silne programovo vyhranené autorky je vskutku neľahká úloha. Kurátorka Anna Vartecká skombinovala diela zastúpených umelkýň tak, aby boli dostatočne odlišné a nekonkurovali si, ale zároveň na seba nadväzovali. Výsledkom je, myslím, skvelá konzistentná výstava, inštalovaná v Galérii mesta Bratislavy v rámci uplynulého 31. ročníka Mesiaca fotografie.

Recenzia výstavy / Branislav Štěpánek

Štefan Opavský

Paradoxy fotografických obrazov Borisa Németha

V súčasnej dokumentárnej fotografii sa stalo pravidlom, že pre zrozumiteľné vnímanie fotografického obrazu je takmer vždy nutné brať do úvahy kontext, ideový rámec, voči ktorému fotografiu interpretujeme, posudzujeme a chápeme. Môže ísť o kontext viažuci sa na určitú udalosť (miesto a čas, kde fotografia vznikla), kontext historický, politický, či kontext inej tvorby autora.

Recenzia knihy

Branislav Štěpánek

Viva Latina!

Recenzia festivalu

Branislav Štěpánek

Osobnosť slovenskej fotografie: Anton Šmotlák

Recenzia knihy / Branislav Štěpánek

Ján Viazanička

Rekviem slovenskej dediny

Recenzia výstavy / Štefan Opavský

Martina Šimkovičová

Zdokonaľovať stratégie prežitia a adaptácie

Recenzia knihy / Veronika M. Markovičová

Boris Németh

O výstave: Bratislava – Košice a späť / Galéria Slovak Press Photo

Esej / Branislav Štěpánek