Piotr Gaska

Analógová fotografia žije a darí sa jej, hneď tu, za rohom

Napriek odkazu na staré fotografické techniky organizátori Rotlichtu z festivalu nespravili sentimentálnu prehliadku v štýle „bolo, a už nie je“. Namiesto toho sa im podarilo preniesť, či skôr spojiť dva zdanlivo oddelené svety/jazyky. Prvý, z minulosti v podobe fotografických techník a niekedy aj jazyka, a súčasný v podobe diskutovaných tém a nových spôsobov komponovania fotografických príbehov.

O festivale

Štefan Opavský

Archív skrytých významov

Vybrať a vzájomne konfrontovať dielo trojice fotografov, navyše generačne oddelených, je neľahká úloha. Autorov spája najmä dokumentárny žáner a možno ešte inklinácia ku komunitám a udalostiam na okraji spoločenského záujmu. Inak je ich práca vzájomne osobitá. Tematicky i štylisticky.

Recenzia výstavy

Piotr Gaska

Má fotografia budúcnosť?
O 14. ročníku OFF Bratislava

Čo robím, ako to robím a prečo to robím? Tieto tri otázky by som chcel položiť v kontexte už 14. ročníka festivalu OFF v Bratislave.

O festivale

Ema Lančaričová

Hĺbka fotografie

Autorka predstavuje podarene spracované zrkadlo toho, na čom v súčasnosti každodenne nevedome participujeme, s nemožnosťou poskytnúť súhlas či nesúhlas. V súčasnosti už takmer všadeprítomné monitorovacie či dáta zbierajúce zariadenia a softvéry každodenne plnia externé pamäťové kapacity kúskami nášho domnelého súkromia.

Recenzia výstavy / Dáša Oršuliaková

Ján Viazanička

Kniha KRAJINA STREDU

Publikácia Krajina Stredu sa snaží zachytiť súčasnú vizuálnu podobu slovenského vidieka. Kým autori ako Martin Martinček, Karol Plicka či Karol Benický „rurálnu fotografiu" z tohto prostredia heroizovali, Viazanička ju zbavuje všetkých ideálov a príkras, ktoré sprevádzajú tradičné vnímanie folklorizmu. Autor nám ponúka autentický a surový pohľad na dnešný vidiek, bez idealizácie a romantizácie ...

Recenzia knihy/ Zuzana Pustaiová

Olja Triaška Stefanović

(Ne)pomníky nezúčastneným

Novovznikajúca séria s výrazne politickou tematikou reflektuje obdobie studenej vojny, teda obdobie rozdelené na dva geopolitické póly. Olja Triaška Stefanović výstavou upozorňuje na tretiu stranu (Non-Aligned Movement), ktorá zohrávala dôležitú svetovú úlohu najmä po druhej svetovej vojne.

Recenzia výstavy / Patrik Krajčovič

Vanda Rozenbergová

Andrej Vanga, Príroda. Squarol Prievidza

Aj pri snímaní prírody je hlavným motívom zvyčajne príbeh. Háčik Vangovej tvorby je v tom, že fotografuje iba prírodu. Máme na mysli prírodu ako súhrn vecí a javov, ktoré sú tým najvšednejším pozadím našej dôležitosti, prírodu ako substanciu, ktorá odjakživa obklopuje a tvorí samu seba vrátane človeka.

Recenzia výstavy / Vanda Rozenbergová

Vanda Mesiariková

Deleted Land

„V roce 1988 byla v důsledku těžby hnědého uhlí na Horní Nitře vysídlena osada Laskár. Jedenáctému těžebnímu poli podlehly domy, zámek i park. Zem se propadla a stromy zalila voda,“ uvádí k vlastnímu souboru Vanda Mesiariková. „Osada zmizela z mapy i z úředních záznamů.

Recenzia výstavy / Lenka Vaculínová

Lenka Lindák Lukačovičová

Obraz – prelievanie realít, 10 rokov Galérie Ľudovíta Hlaváča

Galéria Ľudovíta Hlaváča sídli priamo na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vznikla v roku 2010 vďaka iniciatíve Jozefa Sedláka a Petry Cepkovej.

Recenzia knihy

Ema Lančaričová

Kniha o malom Ríme

Okrem významu fotoknihy ako objektu má RAMBLE TRNAVA aj iný presah. Ema Lančaričová aj prostredníctvom tejto práce nabáda diváka na iný pohľad na fotografiu.

Recenzia knihy / Kvet Nguyen

Piotr Gaska

Symboly nespravodlivého sveta

Dve Bandžákove knihy sú, ako hovorí sám autor, výsledkom dlhoročnej práce. Prvá, vydaná v roku 2020, nazvaná Siempre, je záznamom desiatich rokov autorových ciest do Nikaraguy, zmietanej chaosom, chudobou a desivými revolúciami. Druhá, monografia Jehe Bereeni, bola vydaná o rok neskôr.

Recenzia knihy

Laura Belišová

Podoby

Zobrazovanie ľudskej podoby prostredníctvom výtvarného umenia má svoju históriu ešte v staroveku. Téma portrétu sa vinie celými dejinami umenia. Prístup k zachyteniu človeka, ako aj  jeho chápanie a významy sa neustále menili. Od idealizácie k hodnote reálneho zobrazenia, od prezentovanej dokonalosti k zobrazovaniu nedokonalej skutočnosti. Od konkrétneho, po abstraktné. Od vysokého, po nízke. Od nedosiahnutelnosti, po širokú dostupnosť. Od hodnoty zachovania podoby, po ukradnutie duše zobrazením tela.

Recenzia výstavy / Laura Belišová (rod. Štrompachová)

Branislav Štěpánek

V kolobehu sebaoslobodzovania

Spojiť do jedného výstavného projektu tri generačne odlišné, a navyše silne programovo vyhranené autorky je vskutku neľahká úloha. Kurátorka Anna Vartecká skombinovala diela zastúpených umelkýň tak, aby boli dostatočne odlišné a nekonkurovali si, ale zároveň na seba nadväzovali. Výsledkom je, myslím, skvelá konzistentná výstava, inštalovaná v Galérii mesta Bratislavy v rámci uplynulého 31. ročníka Mesiaca fotografie.

Recenzia výstavy / Branislav Štěpánek

Štefan Opavský

Paradoxy fotografických obrazov Borisa Németha

V súčasnej dokumentárnej fotografii sa stalo pravidlom, že pre zrozumiteľné vnímanie fotografického obrazu je takmer vždy nutné brať do úvahy kontext, ideový rámec, voči ktorému fotografiu interpretujeme, posudzujeme a chápeme. Môže ísť o kontext viažuci sa na určitú udalosť (miesto a čas, kde fotografia vznikla), kontext historický, politický, či kontext inej tvorby autora.

Recenzia knihy

Branislav Štěpánek

Viva Latina!

Recenzia festivalu

Branislav Štěpánek

Osobnosť slovenskej fotografie: Anton Šmotlák

Recenzia knihy / Branislav Štěpánek

Ján Viazanička

Rekviem slovenskej dediny

Recenzia výstavy / Štefan Opavský

Martina Šimkovičová

Zdokonaľovať stratégie prežitia a adaptácie

Recenzia knihy / Veronika M. Markovičová

Jozef Sedlák

DØKUMENT1. Netušil som, že budem v prvých týždňoch Nového roku premýšľať nad kritickejším a vážnejším posolstvom tohto projektu

Archív Fotonovín / recenzia knihy

Boris Németh

O výstave: Bratislava – Košice a späť / Galéria Slovak Press Photo

Esej / Branislav Štěpánek