Profil autora

Aurel Hrabušický

Juraj Bartoš “cvakajúci dokumentátor”

Juraj Bartoš (* 1944, Bratislava) vyrastal v kultúrne vyspelom rodinnom prostredí. Jeho starší brat Peter patrí medzi priekopníkov konceptuálneho umenia na Slovensku, mladšia sestra Zuzana je známou umeleckou historičkou a zberateľkou umenia. Juraj vyštudoval fotografický odbor na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave (1965), spočiatku bol fotožurnalistom, neskôr sa príležitostne uplatňoval v rôznych odboroch úžitkovej fotografie. Nemal ambície stať sa tzv. umeleckým fotografom. Fotografiou sa síce živil, ale o členstvo v oficiálnom Zväze výtvarných umelcov v jeho fotografickej sekcii sa neuchádzal. Znamenalo by to okrem iného podieľať sa na spolutvorbe oficiálnej kultúry, a to sa mu ako bytostnému dokumentaristovi priečilo.

Náhľad obálky katalógu k výstave Juraj Bartoš, SNG 2009

Juraja Bartoša ako fotografa odjakživa zaujímali viac ľudia v celej šírke ich prejavov než umelecké koncepcie. Fotografovanie nechápe ako sebavyjadrenie. Takzvaná umelecká fotografia, trebárs aj reportážneho typu, je mu bytostne vzdialená. Pripomína niektorých fotografov z Bauhausu, ktorí chceli byť len „cvakajúcimi dokumentátormi“ (knipsende Dokumentierer). Nedávno vyjadril ľútosť nad tým, že fotografia nebola vynájdená už pred niekoľkými storočiami: „Bolo by totiž zaujímavé mať fotografické dokumenty z čias renesancie alebo baroka.“ Aj z dejín fotografie si najviac cení osobnosti, ktoré vytvorili veľké cykly fotografických dokumentov. Obzvlášť Augusta Sandera a jeho veľkolepý, nikdy nedokončený projekt Ľudia 20. storočia. Spisovateľ Alfred Döblin v predslove ku knihe Sanderových fotografií Anlitz der Zeit (Tvár času, 1929) o ňom napísal, že „…píše sociológiu bez toho, aby ju písal“. To isté by mohol povedať aj o Jurajovi Bartošovi. Sedí to na neho viac než na ktoréhokoľvek iného slovenského fotografa. Fotografia je preňho predovšetkým prostriedkom určeným na zaznamenanie sociálne zakotvenej ľudskej prítomnosti. Priamej, fyzickej, ale aj nepriamej, sprostredkovanej znakmi, vzájomnými odkazmi, ktoré nesú v sebe istý zmysel, posolstvo, určené aj pre tých „dnes ešte nenarodených“. Pre Juraja Bartoša je dôležitejšie zachytenie týchto odkazov než vlastný individuálny fotografický prejav. Pred časom sa objavil názor, že v jeho diele „ťažko rozoznať nejakú estetiku alebo osobitý štýl“. Bartošov spôsob fotografovania donedávna naozaj vzbudzoval u odborníkov rozpaky, ktoré bránili jeho plnej akceptácii. Až v posledných rokoch sa ľady prelomili, jeho fotografie sa čoraz častejšie publikujú a vystavujú. Zdá sa, že aj spoločnosť dospela k istému stupňu zrelosti. Ľudia čoraz viac chápu, že prostredníctvom Bartošových fotografií sa dozvedia niečo viac o sebe samých a že otázky štýlu nie sú v tomto prípade podstatné.

Juraj Bartoš, Zo série Cestujúci, 1985 - 1987

Juraj Bartoš, Zo série Cestujúci, 1985 - 1987

Juraj Bartoš, Zo série Cestujúci, 1985 - 1987

Napriek tomu môžeme hovoriť ak nie o štýle, tak o istých zvláštnostiach Bartošovej fotografickej metódy. Z jeho záujmu o komplexnosť ľudských prejavov vyplýva aj fakt, že najradšej fotografuje na verejných priestranstvách. V interiéroch vytvára dokumentárne snímky len zriedkavo. Zrejme v širokej vzorke ľudí, pohybujúcich sa vo vonkajšom prostredí, nachádza viac príležitostí na to, aby mohol dokumentovať jednak „módu ulice“ a jednak letmé premenlivé stavy ľudí, ktoré sa dajú zachytiť len vďaka ich anonymite uprostred davu. Ľudia sa menej štylizujú, keď na nich priamo nemieri objektív fotoaparátu. Na verejnosti sa cítia viac poistení pred tým, aby im niekto siahol na dlhodobo utváraný obraz ich osobnosti, obraz ich duše. Preto ich fotograf v rámci svojho prístupu niekedy aj priamo vyzýva k tomu, aby sa aspoň čiastočne otvorili, aby vystúpili zo seba. Z toho vyplývajú Bartošove okamžité portréty jedincov uprostred davu.

Ľudia sa menej štylizujú, keď na nich priamo nemieri objektív fotoaparátu.

Stopy ľudskej prítomnosti, ich nepriamy prejav ho však zaujímajú možno ešte viac. Disponuje mimoriadnou citlivosťou voči vizualizácii textu, nezámernému posolstvu obsiahnutému v rôznych textových odkazoch. Viacerí slovenskí fotografi v priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov prejavili zmysel pre paradoxné fungovanie textových odkazov v spoločenskej komunikácii, ale nikto sa tým nezaoberal tak dôsledne ako on. Aj keď teda nie je konceptualistom ako jeho brat, predsa len vidno, že patrí ku generácii, ktorá na Slovensku cez konceptuálne uvažovanie otvárala nové možnosti pre umenie ako také. Nad tým všetkým ale prevláda nevyčerpateľná fascinácia z rôznych znamení ľudskej prítomnosti. Fotografické projekty, Sanderov alebo Bartošov, sa nikdy nedajú dokončiť. Ale na konci svojich úsilí by aj on, podobne ako známa postava z československých dejín, mohol povedať: „Ľudia, mal som vás rád!” No povedal by to s pobaveným úsmevom.

Pohľad do inštalácie výstavy Juraj Bartoš v Slovenskej národnej galérii, 2009; Foto: Juraj Bartoš

– – –

Text vznikol pri príležitosti autorovej samostatnej výstavy pod názvom: Juraj Bartoš / kurátor výstavy: Aurel Hrabušický / miesto: SNG Esterházyho palác, Bratislava / trvanie výstavy: 2. 10. 2009 – 22. 11. 2009

Aurel Hrabušický
1955, Bratislava

Pôsobí ako kurátor fotografickej zbierky Slovenskej národnej galérie. Venuje sa dejinám i súčasnosti slovenskej fotografie od polovice 80-tych rokov. Jeho výskum sa spočiatku orientoval na súčasnú tvorbu. Pre jeho kurátorské projekty 80-tych a 90-tych boli príznačné texty o autoroch na rozmedzí fotografie a konceptuálneho umenia. Neskôr sa jeho záujem rozšíril o obdobie modernizmu 20-tych a 30-tych rokov. Výsledky publikoval v knihe Slovenská fotografia 1925-2000 (2002, spoluautor Václav Macek), neskôr participoval na tímových výstavách v SNG o fotografii 50-tych, 70-tych a 80-tych rokov. V poslednom období je dôležitá jeho spolupráca s Filipom Vančom na knihách o niektorých významných, ale niekedy obchádzaných slovenských fotografoch. Ostatným titulom je kniha o Antonovi Šmotlákovi (2020).