O výstave

Marianna Brinzová

AMFO
Výstavy k 70. narodeninám Národného osvetového centra

Výstava: AMFO, Výstavy k 70. narodeninám Národného osvetového centra /autori a autorky: Anna Tornyosová, Samuel Janek, Dana Rusnáková, Marcela Vitusová, Marta Vitáriušová, Michal Orlický, Jaromír Fašianok, Radovan Vojenčák, Ľubomír Šebej, Dávid Mathe, Pavol Kertys, Zuzana Szabóová, Lucia Kuklišová, Patrick Cvengroš, Ema Valientová, Karolína Frzonová, Sofia Škvařilová, Dávid Šipoš, Laura Šimko, Filip Pavlac, Mate Németh, Veronika Sekerová, Viktória Bernáthová, Milan Strapko, Peter Orvoš, Janka Masárová, Elena Kubišová, Kristína Mekková, Kvetoslava Bobáková, Tereza Babčová, Štefan Trusa, Sophie Šoková, Lea Pestún, Dana Rusňáková, Ján Šimko, Dominika Petráková, Emil Štefanka, Peter Majlát, Matej Mikloš, Tereza Babčová, Michal Krumpár, Igor Grossmann, Eduard Pavlačka, Jozef Dávidek, Drahotín Šulla, Ivan Kozáček, Valent Ferdinand, František Lauf, Peter Holent, Pavol Poljak, Ján Náhlik, Ladislav Paule, Alexander Novotný a archív NOC / kurátorky: Lenka Adamčáková, Marianna Brinzová / architektúra výstavy a tlač: Jakub Tóth /miesto: Dom umenia, 2. poschodie, Národné osvetové centrum (NOC), Bratislava / trvanie výstavy: 08.01. – 21.02.2024

Drahotín-Šulla, Retrospektíva IV., 1967

Peter Majlát, Apokalypsa, 2022

Pri príležitosti 70. narodenín Národného osvetového centra vo výstavných priestoroch Domu umenia vznikla prezentácia prierezu dlhoročných aktivít NOC. Jedna časť expozície je venovaná výstave fotografií z fotografickej súťaže AMFO a jej odporúčaných/kurátorských tém, ktorými v uplynulých rokoch boli Rodina (2021), Pamäť (2022) a Identita (2023). Jednotlivé fotografie sú v expozícii premiešané s archívnymi čiernobielymi fotografiami AMFO z rokov 1965 – 1982.

Eduard Pavlačka, Balónik, 1967

Marta Vitáriušová, M., 2021

Kvetoslava Bobáková, Motherhood, 2022

AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Má viac než 50-ročnú tradíciu – uskutočňuje sa od roku 1952, pričom v rokoch 1973 – 2005 bola známa pod názvom AMFO a DIAFOTO. Participujúci autori a autorky rôzneho veku súťažia v nasledovných kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály a experiment. V každom ročníku súťaže NOC vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná, ale napomáha účastníkom pri tematickom nasmerovaní ich fotografických diel. AMFO nie je len súťaž. Jednou z jej priorít je aj dlhoročná podpora fotografujúcich a budovanie fotografickej komunity.

Maté Németh, Zákutia života, 2021

Elena Kubišová, V zlej diere, 2021

Matej Mikloš, Bez názvu, 2022

V Dome umenia vznikla inštalácia, kde sa prelínajú staršie, poväčšine čiernobiele fotografie so súčasnými, ktoré ostávajú v podobných nadčasových témach. Dominuje portrét a krajina, témy ako rodina, pamäť a identita. Na výstave k 70. narodeninám Národného osvetového centra sa teda prezentuje výber z posledných troch rokov 2021 – 2023 v podobe kurátorskej selekcie diel k odporúčanej téme (AMFO 2021 – Rodina, kurátorka Lenka L. Lukačovičová; AMFO 2022 – Pamäť, kurátorka Dominika Jackuliaková; AMFO 2023 – Identita, kurátorka Zuzana Pustaiová). Tento kurátorský výber každoročne vzniká ako selekcia zo všetkých prihlásených diel daného ročníka bez ohľadu na to, do akej súťažnej skupiny patrili a či boli diela ocenené porotou. Vo výbere fotografií sa objavujú rôznorodé ideové linky, ako mestská i divoká krajina, sociálne témy, portréty, figurálne kompozície a zátišia. Zastúpenie tu majú inscenované fotografie, momentky i dokumentárne zábery. Prezentované sú sólo fotografie, ktoré sú však v expozícii poprepájané vzájomnými vizuálnymi vzťahmi a asociáciami vytvárajúcich subtílnu naratívnu linku, ktorú divák môže, ale aj nemusí vnímať. Do tohto asociatívneho leitmotívu sa pretavujú základné a večné princípy, ako život a smrť, nádej a beznádej, radosť i melanchólia života. Motívy, ktoré sú vlastné každej generácii tvorcov, pričom ich zábery odrážajú/zaznamenávajú špecifickosť danej doby. Expozícia AMFO teda prezentuje akýsi dokument doby v priebehu niekoľkých desaťročí až po súčasnosť s cyklicky sa vracajúcimi témami. Súčasná tvorba amatérskych fotografov z posledných troch rokov je tak premiešaná s historickým archívom fotografií ich predchodcov v podobe AMFO archívu, pričom obe skupiny tvoria vizuálne zaujímavý a kompaktný celok.

Peter Orvoš, 24 hodín, 2021

Pavol Kertys, Bratia, 2020

Patrik Cvengoš, Blade Runner, 2021

Tereza Babčová, Bez názvu, 2022

Viktória Bernáthová, Hra vody, 2021

AMFO archív, teda to, čo sa nám z neho v NOC zachovalo, vznikol vďaka odkupovaniu v súťaži umiestených fotografií a zahŕňa približne obdobie rokov 1965 – 1982. Niektorí autori sa v tomto období opakovane do AMFO hlásili a neskôr sa aj etablovali ako významní fotografi, dokumentaristi, reportéri a redaktori. Ich fotografie sú napríklad zastúpené aj v online databáze na stránke www.webumenia.sk realizovanej Slovenskou národnou galériou. Na výstave v Dome umenia sú zahrnutí autori ako Ján Náhlik (1922 – 1989) a jeho fotografia Ťažká cesta (1967), Drahotín Šulla (1932 – 2022) s fotografiami Retrospektíva IV. alebo fotografia Slepec. Ďalej aj nemenej známi Eduard Pavlačka (1931 – 1971) a jeho fotografie nazvané Balónik, Pred vystúpením a Jeden z našej ulice. Zaujímavá je tiež fotografia Ivana Kozáčka (1923 – 2015), ktorá zachytáva dobovú vernisáž v Dome umenia z roku 1966. V sekcii AMFO archív sú zastúpené aj fotografie Igora Grossmanna (1924 – 2013) z jeho známeho a rozsiahleho cyklu Slovenská dedina a portrét dievčatka, pravdepodobne jeho dcéry. Spomenutí autori vo svojich snímkach vytrvalo zobrazovali poéziu všedného dňa, človeka v jeho mnohorakom výraze a prežívaní, a tiež zaujímavosti jednoduchého momentu. Ich tvorba bola tematicky pomerne rôznorodá, ale zároveň odlíšiteľná svojím špecifickým rukopisom. Na výstave sú zastúpení aj mnohí ďalší autori a ich diela, ktoré sa však nepodarilo identifikovať, no tým, že sa ocitli na výstave, neupadli do úplného zabudnutia. Tieto fotografie zobrazujú témy ako krajina, portrét, mestské scenérie alebo život v meste, šport a pohyb, práca a stroje.

Ján Náhlik, Ťažká cesta, 1967

Neznámy autor, z AMFO výstav v rokoch 1965 - 1982

Národné osvetové centrum na výstave prezentuje len malý fragment snahy a výsledkov za uplynulých sedemdesiat rokov. Tieto fragmenty však majú svoj nepopierateľný význam a verím, že sa zachovajú i pre nové generácie, ktoré na ne nadviažu aktuálnou a pre dané obdobie špecifickou tvorbou. Pretože umenie, či už profesionálne alebo neprofesionálne, by malo mať v každom období svoju slobodu a pevné miesto, keďže obohacuje život nielen jednotlivca, ale i celej spoločnosti a zároveň je jej priamym obrazom/odrazom.

Janka Masárová, V závitoch času, 2022

Fotoreport výstavy nájdete tu.