teoretička

Janka Blaško Križanová

Janka Blaško Križanová
1982, Bratislava

Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Získala bakalársky titul v reštaurovaní maľby (2005) a následne magisterský titul v reštaurovaní papiera a fotografie (2008), ktorý ukončila ročnou stážou ako internistka na oddelení výskumu fotografie v Getty Conservation Institute v LA, USA, kde sa prvýkrát do hĺbky venovala výskumu a aplikácii historických fotografických techník. Od roku 2008 – až do roku 2013 pôsobila na Katedre reštaurovania ako externý doktorand a interný pedagóg, kde vyučovala predmety konzervovanie a reštaurovanie fotografie a historické fotografické techniky. V roku 2013 obhájila titul ArtD. doktorskou prácu s názvom Kolorovaná fotografia: História, identifikácia a výskum. V rokoch 2013-2016 pracovala ako vedecká štipendistka na Oddelení konzervovania fotografie v Metropolitan Museum v New Yorku, kde hlavnú tému jej vedeckej práce tvorila technologická analýza tvorby Diane Arbus, jednej z najvýznamnejších amerických fotografiek 20. storočia. Od septembra 2016 vedie Laboratórium reštaurovania fotografie na Katedre reštaurovania VŠVU a vyučuje predmety z oblasti histórie, technológie a identifikácii fotografických techník. V roku 2022 jej bol udelený titul docentka. Zároveň sa podieľala na vzniku vacerých výstav - o i. spoločne s Bohunkou Koklesovou a Janou Hojstričovou pripravili v priestoroch Slovenského národného múzea v rámci 24. Mesiaca fotografie (2014) výstavu Zrkadlo s pamäťou o najstarších portrétnych fotografiách na Slovensku (1840-1850).