Eduard Kudláč

Osobné územia

Eduard Kudláč
2016,  Osobné územia

Mapu považujeme za zmenšený, generalizovaný obraz územia či teritória, prevedený do roviny pomocou určitým spôsobom definovaných vzťahov, ktorý podľa zvolených hľadísk zobrazuje polohu, stav a vzťahy objektov a javov. Otvorený fotografický súbor Osobné územia je takouto (alebo podobnou) mapou. Na rozdiel od kartograficky zmenšeného obrazu skutočnosti tu neprebehlo generalizovanie (vylúčenie nepodstatných skutočností a podrobností) zobrazenia reality, ale skôr manipulatívna koncentrácia na jeden alebo viac atribútov (stôp zásahu) dokumentovaného teritória. Stopy zásahov vytvorených človekom zmenia charakter, vzťahy alebo povahu krajiny tak, že sa stanú hlavným významovým hľadiskom tohto prenosu. Osobné územia sú mapami teritórií ľudských záujmov. Spôsob nazerania na obraz je tak viac čítaním máp ako insiderskou prechádzkou. Význam vystupuje skôr z kontextu ako zo zážitku. Osobné územia sú mapami oblastí záujmu, do ktorých človek zasiahol tak, aby sa vymedzil voči svetu a iným bytostiam svojho (a prípadne aj iného) druhu.