Michal Huba

Fysis

Michal Huba
2017 – 2018,  Fysis

Projekt sa zaoberá polaritou dvoch modalít bytia, rozlišovaných obvykle ako prírodné a ľudské. Snažím sa fotograficky reagovať na vrstvy vzájomného preplietania presahovania, kríženia týchto dvoch. Myšlienkovým substrátom pre špecifickú štruktúru vzájomne juxtaponovaných obrazov je mi presvedčenie, že poetické, ako spôsob vnímania a obrazného myslenia, operuje takým spôsobom, ktorý práve umožňuje dekonštruovať prísne ľudsko-prírodné dualizmy.

Experimentujem teda s potenciálom metaforickej obraznosti vo vzťahu k médiu fotografie. Klastre obrazov a ich medziobrazové súvzťažnosti, pulzujúce v polarite rozvinutia a zavinutia naprieč architektúrou fotografickej inštalácie, generujú čosi na spôsob organického tkaniva.