Michal Huba

Chronotop

Michal Huba
2019 – 2022,  Chronotop

Projekt je vizuálnou topografiou konkrétneho krajinného územia lokalizovaného na styku Viedenskej panvy a Malých Karpát. Nejde však o fotografický dokument. Cieľom práce je skúmať krajinu na úrovni jej vrstevnatej štruktúry, integrujúc geologické, biologické, archeologické i mýtické aspekty tohto miesta. Ako navodzuje už samotný názov, krajinou sa rozumie komplexný časo-priestorový fenomén, úkaz konzervujúci v sebe stopy najrôznejších generatívnych procesov a síl i anticipujúci svoje budúce podoby.

Fotografický súbor teda operuje ako reťazec takýchto stôp a súvislostí, súc nezriedka popretŕhaný zlomami a diskontinuitami, no stále detekovateľný v cyklickom rytme danej krajiny. Je to rytmus určovaný motívmi piesku, stepi, lesa, kočovania, usídlenia, vysídlenia, vojenstva, čerenia, sedimentácie, vápenca, výzdvihu, rozpadu,...