Jana Hojstričová

Unavená domácnosť

Jana Hojstričová
2012,  Unavená domácnosť

Jana Hojstričová v cykle Unavená domácnosť inscenuje na fotografiách situácie v neúplných rodinách. Voľne pritom vizualizuje názory sociológov, ktorí sa podrobne zaoberajú stavom dnešnej rodiny. Impulzom pre vznik tohto súboru bol krátky rozhovor so sociologičkou, ktorá vysvetľovala dôvody toho, prečo muži v určitom veku opúšťajú svoje manželky. Okrem tradičných, nám všetkých známych dôvodov uvádzala aj posadnutosť žien v starostlivosti o rodinu a domácnosť a to až do takej miery, že dochádza k strate seba samej, k neschopnosti prinášať vlastné podnety a postoje zvonku smerom do rodiny. Dokonca sa zmienila, že v prípade takýchto žien dochádza k tomu, že mužovi žena začne v prenesenom slova zmysle „splývať s nábytkom“. Ženy na fotografiách splývajú s nábytkom, unavené sedia na pohovke alebo sa opierajú o kuchynskú linku. Sú osamelé, zato v dokonalej čistej domácnosti. Veľa žien v dnešnej dobe má ambíciu venovať sa svojej rodine, zanechajúc pritom svoje profesie, koníčky. Ich mentálny svet sa však postupne zmenšuje a servis, ktorý zabezpečujú pre rodinu, postupne stráca na hodnote. Umenie opreté o sociologický výskum či názor sa stáva v tvorbe autorky zásadný. Operuje tak akoby na hraniciach dvoch terénov – umenia a vizuálnej sociológie. (Bohunka Koklesová)