Matej Hakár

Nedotknuteľná oblasť

Matej Hakár
2018 – 2020,  Nedotknuteľná oblasť

Navštevoval som miesto, kde sa človek dotkol krajiny. Jeho motív bol zrejmý. Vytvoriť priestor, kde bude oddychovať, žiť. A človek tvoril tak, ako vedel. S ohľadom na svoje predstavy, možnosti, skúsenosti. Prenajal si vodu, breh a pôdu.

Čas plynul a táto predstava bezprostredného kontaktu s prírodou sa stala lukratívnou alternatívou bývania a životného štýlu. Pôvodný zámer rekreačného bývania sa transformoval. Rast životnej úrovne si vyžadoval nárast zastavanej plochy a možnosť parkovať v bezprostrednej blízkosti obydlia.

Spomalenie expanzie výstavby a prehodnotenie kvality bývania v hausbóte v oblasti Jaroveckého ramena pri Dunaji nastalo po oznámení štátneho projektu výstavby diaľničného obchvatu D4 R7. Prírodná oblasť popri toku rieky Dunaja je tak vystavená stretu dvoch stavebných zámerov, ktoré sa principiálne vylučujú. Spoločne sa však podieľajú na trvalej zmene krajiny.