Matej Hakár

Krajina na predaj

Matej Hakár
2019,  Krajina na predaj

Autorský vizuálny výskum vychádza z potreby zmapovať zásah do krajiny, spôsobený rozvojom priemyselných parkov na Slovensku.

Prenájom pozemku, stavba haly i nákup technológií na lízing po roku 2000 investorom umožnili založiť výrobu aj bez vlastného kapitálu. Štátna podpora cez eurofondy, daňové stimuly a silný dopyt sa stali akcelerátorom, postupne zaberajúcim voľné, prevažne poľnohospodárske plochy.

Motivácia štátu pritiahnuť investície, podporiť rast priemyslu a zvýšiť zamestnanosť sa stali významným politickým programom. Jeho snaženie je v tomto prípade viditeľné, čo dokazuje množstvo logistických parkov, výrobných a obslužných podnikov.

Kladenie si otázok o ekonomických rizikách, hroziacich sústredením sa na tvorbu kapitálu prevažne cez služby s nízkou pridanou hodnotou, sme delegovali na ekonómov.

Otázku o tom, ako sa nám žije v krajine, ktorá za posledných patnásť rokov výrazne zmenila svoju podobu, sme si už pravdepodobne položili.