Profil

Zuzana Lapitková

Priekopníčka Oľga Bleyová

Oľga Bleyová, autoportrét

V čase, keď je technologický pokrok zásadnou inšpiráciou vo fotografii, stúpa aj význam inovatívnych riešení jednotlivých diel v tomto médiu z predošlých dekád, a to predovšetkým v jeho klasickej analógovej forme. V tomto zmysle má slovenská fotografia celú plejádu umelcov a dielo mnohých by si zaslúžilo hlbšie teoretické zhodnotenie. Oľga Bleyová (1930 – 2019) patrí generačne do skupiny fotografov, ktorí nastúpili na umeleckú scénu v 60. a 70. rokoch a nebáli sa experimentovať. Určite k tomu prispelo aj uvoľnenie totalitného režimu, ktoré poskytlo umelcom všeobecne väčšiu slobodu vo výbere námetov, forme realizácie i v inšpirácii svetovými umeleckými trendmi. Záber diela tohto okruhu autorov bol často veľmi široký a neobmedzoval sa na jeden fotografický žáner či techniku. Spoločnou snahou v tejto rôznorodosti bol výtvarný charakter fotografie ako protipól jej dovtedy dominujúcej dokumentárnej funkcii. V tomto zmysle je Bleyová typickou predstaviteľkou tohto obdobia. Zo začiatku nezriedka vystavovala so Zuzanou Mináčovou, pričom obe spája zmysel pre tvorivú predstavivosť a poetickosť výpovede. Zásadne obohatili fotografickú tvorbu svojej doby tým, že prichádzali s úplne novými výtvarnými riešeniami v premyslene artikulovanej výpovedi. Zároveň dokázali uplatniť výrazný zmysel pre umelecký odstup a nadhľad.

Akt I., 1966

Akt X., 1970

Fotografie Oľgy Bleyovej predstavujú uzavreté dielo, ktoré vo svojej bohatosti obsahuje reportáže, akty, prírodu i mestskú krajinu, portréty aj zátišia... Hoci experimentovala aj s kolorovaním alebo s farebnými diapozitívmi, bola predovšetkým majsterkou čiernobielej fotografie. Príznačne dobe, v ktorej tvorila, využívala širokú škálu výtvarných postupov, od koláží a montáží až po solarizáciu. Čo je však najdôležitejšie, v každej oblasti, do ktorej sa ako fotografka pustila, zanechala nejaké prelomové dielo.

Multivízny program Pozdrav z Bratislavy, 1979

Multivízny program Pozdrav z Bratislavy, 1979

Spolu s Kállayom, Mináčovou a Lauffovou je Bleyová priekopníčkou fotografickej ilustrácie, ktorá na Slovensku do 60. rokov nenašla priestor. Práve jej záujem o uplatňovanie rozličných techník a zmysel pre grafický dojem výsledného obrazu vhodne zapadali do tejto umeleckej funkcie. Okrem knižnej ilustrácie, napríklad k zbierkam básní, vytvorila aj ilustračné fotografie pre televízne programy. Asi najznámejšie z tvorby Oľgy Bleyovej sú ženské akty, pričom tie prvé primárne vznikli ako už spomínané ilustrácie k básňam. Hneď úvodná výstava s týmto námetom v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave (1967) vyvolala veľký ohlas svojím osobitým prístupom. Bleyová sa ňou navždy zapísala ako „odborníčka“ na fotografiu aktu. A je pravda, že sa k tomuto žánru neustále vracala a popri už spomínaných sériách k básňam vytvorila v tomto období aj samostatné projekty, napríklad Jana, kde jej modelom bola baletka a námetom pohyb tela. Typické pre ňu bolo aj to, že pre svoje výsledné kompozície dodatočne hľadala nové technické riešenia, kašírovaný papier alebo doplnenie farby do čiernobielych fotografií. Vo všeobecnosti zjednocuje všetky Bleyovej akty snaha o zjednodušenie podoby tela na akúsi esenciu, ktorá ostáva stále identifikovateľná. Nachádzame v nich dve paralelné línie, pričom jedna je skôr grafická, pracuje s obrysom kriviek tela eliminovaných až do dvojrozmerného efektu, svetlo a tieň limituje temer len na bielu a čiernu. Tá druhá línia pracuje so svetlom a tieňom sochárskym spôsobom, škála sivej vykresľuje hmotu ľudského torza a priznáva jej trojrozmernosť. Obe línie neexistujú vedľa seba oddelene, ale často sa prestupujú v jednom diele (napríklad fotografie pre zbierku básní Ctibora Štítnického, Zostaň tu ešte chvíľku, 1967). Autorka nimi hľadá stále nové spôsoby abstrahovania ženskosti – od subtílnosti po sošnosť, od sústredenia pohľadu na výrez tela po kompaktnú kompozíciu v zrkadlovom zdvojení. Motív znásobenia obrazu zrkadlením v rámci jedného záberu, bez dodatočnej koláže a prekladania snímok, ktorý prvýkrát použila práve pri aktoch, sa stal ďalšou charakteristickou črtou Bleyovej diela. Ďalej ho využívala v rôznych kontextoch a neustále sa snažila prichádzať s novým vizuálnym výsledkom. Bleyovej rozsiahly archív, ktorý sama systematicky budovala a udržiavala, obsahuje množstvo skúšobných verzií, ktoré z jedného negatívu vytvorila rozličnými technikami, než dospela k finálnemu dielu.

Dokumentácia procesu tvorby aktov, archív Oľgy Bleyovej

Dôležité miesto v Bleyovej tvorbe má divadelná fotografia. Táto časť jej diela dodnes patrí ku kľúčovým dokumentom o slovenskej divadelnej, predovšetkým bábkohereckej scéne 20. storočia, pričom nesie tak historickú ako aj umeleckú hodnotu. Zo samotných záberov i z jej vyjadrení pre dobovú tlač je jasné, že Bleyová sa intenzívne zaoberala otázkou, ako zadefinovať vizuálny charakter i funkciu tohto žánru. Výnimočnosť a originalitu jej prístupu k tejto téme asi najlepšie dokladá výstava Fotografická rozprávka v galérii Profil (1970) s čiernobielymi fotografiami inštalovanými ako súvislý pás. Montážou a kolážou záberov bábok a bábkohercov ako dvoch rovnocenných vizuálnych motívov vzniká samostatný príbeh, niečo ako fotografický komiks o priebehu jedného bábkového predstavenia. Zámerným dôrazom na kontrast čiernej a bielej na úkor sivej škály sa vizuálny efekt stal výrazne grafický a podčiarkuje ho prítomnosť textu bábkovej hry ako súčasť kompozície obrazu. Napriek tomu, že námetom tohto Bleyovej diela bola konkrétna rozprávka, spôsobom, akým ju podala, priznajúc všetky zložky divadelného predstavenia – bábky, bábkohercov, text a divákov, zachytila esenciu bábkovej hry ako takej. Aj v ďalších projektoch, ktoré vznikli ako súbežný produkt pri jej práci dokumentárnej fotografky pre bábkové divadlá, stavila Bleyová na polaritu čiernej a bielej. Pre niekoľko socialistických generácií detí sa však bábkové divadlo bude spájať s jej farebnými fotografiami z predstavení ako Botafogo, Rozprávka o cárovi Saltánovi či Concertino Unisono, z ktorých niektoré vyšli aj na pohľadniciach, kalendároch a v publikácii Vladimíra Predmerského Čaro oživenej fantázie (1979). Táto časť diela Oľgy Bleyovej zároveň dobre dokumentuje jej zmysel pre budovanie deja, ktorý môžeme sledovať aj pri mnohých iných projektoch, do ktorých vniesla príbeh z vlastnej invencie. Za akýsi vrchol Bleyovej pôsobenia ako divadelnej fotografky sa považuje medzinárodné ocenenie, ktoré získala v roku 1980 na Svetovej výstave divadelnej fotografie v Novom Sade (vtedajšia Juhoslávia).

Kalendár s fotografiami Oľgy Bleyovej, Tatran, 1984, archív Oľgy Bleyovej

Súbor pohľadníc bábok Štátneho bábkového divadla v Bratislave, 1978, archív Oľgy Bleyovej

Úplne nový postup – animovanú fotografiu – vytvorila Oľga Bleyová s režisérkou Helenou Slavíkovou-Rabarovou pre filmovú rozprávku Slncová panna (1976). Tu sa žiada spomenúť, že hoci Bleyovú vnímame ako profesionálnu fotografku, v živote bola niekoľkokrát nútená rekvalifikovať sa a jedným z povolaní, ktorým sa živila, bola strihačka filmov v Československom štátnom filme. Paradoxne ju toto východisko z núdze priviedlo k inovatívnym riešeniam v animácii a vzniklo tak jedinečné a dodnes odborníkmi cenené filmové dielo. Nositeľmi deja tejto rozprávky sú opäť bábky. Avšak miesto filmového efektu pohybu využili autorky statickú fotografiu, pričom príbeh a jeho atmosféru rozvíjali prostredníctvom práce so svetlom a fázovaním sledu záberov a použitím množstva fotografických techník, takých príznačných pre Bleyovú, a tiež dodatočnými farebnými efektmi na čierno-bielom základe. Výsledkom je v prvom rade dramatická atmosféra, ktorá korešponduje s pôvodnou drsnosťou Dobšinského rozprávky, ako ju zachytil z ústnej tradície. Hoci je zjavné, že efekt pohybu sa dal nasimulovať aj takýmito prostriedkami – samotné bábky vraj svojou kompaktnosťou neboli vhodné pre klasické filmovacie prístupy a autorky to aj využili – dôraz vedome kládli na vyjadrenie nálad prostredia a vnútorných pocitov hrdinov. Ako ďalší rozmer tohto diela o hrdinke zrodenej zo svetla môžeme vnímať umelecký zámer prisúdiť práve svetlu ako technickému prvku zásadnú úlohu pri sprostredkovaní príbehu. Z tohto pohľadu sa využitie fotografických postupov pre tento film ukazuje ako opodstatnené, hoci na prvý pohľad sa táto voľba môže javiť v kinematografii prekvapivá. Jedinečnosť všetkých spomínaných okolností teda nie len podporuje toto umelecké riešenie, ale tiež odôvodňuje, prečo sa nemohlo ujať ako bežne využívaná prax a zostalo viac-menej v experimentátorskej rovine. Jednotlivé fotografie z tohto filmu prezentovala Bleyová aj ako výstavu a techniku animovanej fotografie zúročila ešte v ďalších filmoch.

Prípravné fotografie k filmu Slncová panna, 1976, archív Oľgy Bleyovej

Spomenutými príkladmi sa výpočet míľnikov v Bleyovej tvorbe nekončí, hoci sa považujú za najzásadnejšie. Opäť skôr z nevyhnutnosti sa umelkyňa dostala k výrobe multivíznych programov pre múzeá, veľtrhy a výstavy. Ako fotografka so záujmom pre širokú škálu technických procesov, strihačka filmov a autorka animovanej fotografie realizovanej v rámci troch filmov mala na túto prácu ideálnu kvalifikáciu. Nie je ani prekvapením, že svoj najznámejší multivízny projekt Pozdrav z Bratislavy (1979) (vznikol ako vývojový projekt Ministerstva kultúry), vytvorila opäť s Helenou Slavíkovou ako autorkou scenára. Mestské prostredie Bratislavy bolo ďalšou dlhodobou témou Bleyovej, čím tento program dokonale zapadol do jej diela. Navyše podkladom preň boli fotografie pôvodne vytvorené pre knižnú publikáciu Stretnutie s Bratislavou. Tlač knihy sa však nepodarila, a tak sa umelkyňa chopila príležitosti v novom kontexte. V Pozdrave z Bratislavy nachádzame aj prvok príbehu, chlapec sprevádza diváka po meste, čo svedčí o symbióze v umeleckom názore oboch autoriek. Odborníci v danej dobe, keď bola multivízia nositeľkou technologického pokroku, ocenili predovšetkým použité technické postupy, a to farebnú fotomontáž ako ďalší z Bleyovej inovatívnych prínosov. Znovu sa stretávame so zámerom, osvedčeným zo Slncovej panny, keď je technický prvok prostriedkom dramatizácie deja. V tomto zmysle pracuje fotografka veľmi premyslene s farebnosťou a využíva ju veľmi striedmo. Z čiernobielych záberov vytvára farebné diapozitívy pomocou filtrov. Týmto spôsobom má výsledný efekt úplne pod kontrolou a neslúži jej na dosiahnutie väčšej autentickosti obrazu, ale ako zdôraznenie vybraného momentu. Tak ako v prípade Slncovej panny, ani tu nie je technické riešenie samoúčelné. Organicky sa prelína s motívom troch farebných guľôčok, červenej, modrej a zelenej, cez ktoré sa hlavný hrdina díva na svet. Navyše guľôčky sú ako prvok narácie aj dôvodom pre použitie efektu rybieho oka, ďalšieho netradičného postupu v multivíznych programoch. V kontexte primárnej funkcie multivízie ako akéhosi propagačného či edukačného nástroja Pozdrav z Bratislavy so svojou nepopierateľne invenčnou vizualitou a rozvíjaním príbehu výrazne vyčnieval. Nakoniec, ani realizácia veľkoformátových diel pre interiéry verejných budov nebola bežnou praxou fotografov, predovšetkým v časoch analógovej fotografie. K tejto práci sa autorka dostala prostredníctvom svojho manžela Pavla Bleya, ktorý ako maliar nemal núdzu o monumentálne projekty. Tu sa ukázal byť výhodou Bleyovej zmysel pre grafické vyznenie obrazu a tiež záujem o štruktúry povrchov. Podarilo sa jej tak pre ňu prirodzeným spôsobom vyriešiť problém extrémneho zväčšovania záberu a adjustácie na stavebné povrchy, takže sa opäť javí ako ideálna autorka takýchto diel vo fotografii. Zároveň tu dostala šancu posúvať zjednodušovanie kompozície na extrémnu hranicu smerom k abstraktnosti, čo aj plne využila. Hľadaním prieniku medzi utilitárnosťou v súlade s funkciou budovy a vyjadrením umeleckého názoru v otázke miery abstrakcie pri zachovaní čitateľnosti námetu sa jej podarilo vyhnúť vyprázdnenej dekoratívnosti.

Monumentálne dielo pre zasadaciu miestnosť učňovského strediska BEZ, 1979

Akokoľvek žánrovo pestré, Bleyovej dielo zjednocuje jej autorský rukopis – grafické narábanie s bielou a čiernou a snaha po zjednodušení tvarov (miestami fotografka uplatňuje až giacomettiovský pohľad na ľudskú postavu – reportáž z klziska, akty), záujem o štruktúru materiálov a vytváranie nových štruktúr pomocou vizuálnych efektov. Jej vášeň pre experimentovanie s umeleckými technikami a neustále vracanie sa k hotovým kompozíciám s cieľom dospieť k novým vizuálnym alternatívam dali vzniknúť obrovskému archívu, z ktorého fotografka uznala za hodnú zverejnenia len časť. Samozrejme, niektoré výsledky takejto neustálej postprodukcie môžeme vnímať skôr ako formálne než podčiarkujúce umeleckú výpoveď. Z tohto hľadiska jej v tvorbe veľmi pomáhali umelecké zadania a spoločné projekty s ďalšími umelcami. To je však úplne bežný fenomén u väčšiny umelcov a nijako to neznižuje prínos, ktorý dielo Oľgy Bleyovej nepopierateľne má.

Cyklus Z klziska, 2. polovica 60. rokov

Zuzana Lapitková
1974, Žiar nad Hronom

Ukončila magisterské štúdium v odbore Archeológia a Dejiny umenia (1998). V roku 2001 získala Cenu Martina Benku za svoju magisterskú prácu. V rokoch 2001 až 2002 absolvovala umelecko-historický výskumný pobyt na Vrije Universiteit Brussel v Belgicku. V rokoch 2004 a 2005 absolvovala štipendijný pobyt na Jan van Eyck Academie v Maastrichte (Holandsko). V rokoch 2006 až 2010 pracovala ako kurátorka a projektová manažérka. Od roku 2010 pôsobí ako nezávislá kurátorka, pričom pripravila niekoľko výstav a publikácií. Zároveň od roku 2014 je súčasťou organizačného tímu festivalu OFF_Bratislava. V súčasnosti participuje na projekte novej súkromnej fotografickej galérie FOG.